Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
27 - Maio - 2018  |  6:55:08
Aviso Legal  |  Portada
Web en Galego GALEGO    |    Web en Castellano CASTELLANO    |    English Version ENGLISH
Territorio » Numeración de fincas » Criterios

Criterios para a numeración de edificios e fincas no territorio municipal


Están recollidos na ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA DENOMINACIÓN E ROTULACIÓN DAS VÍAS PÚBLICAS E DA NUMERACIÓN DE EDIFICIOS.

CAPÍTULO V - CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS, VIVENDAS E SOLARES

Artigo 16º - RÉXIME DE NUMERACIÓN

A numeración dos edificios, as vivendas e os soares situados no territorio municipal é competencia exclusiva do Concello, sendo a asignada por este a única válida a efectos legais e documentais. Para a asignación de numeración aplicarase o seguinte réxime:

1. Edificios e vivendas en zona urbana

a) Nas vías urbanas deberá estar numerada toda terreo cuxa entrada principal dea acceso desde a vía pública cara ao interior de edificios de uso residencial, comercial, de oficinas, etc.

b) Deberase de evitar o emprego de números duplicados (Bis, A,B,) en cada marxe de numeración.

c) Non se numerarán as entradas accesorias de devanditos inmobles, así como tampouco os baixos como oficinas, tendas, garaxes, dependencias agrícolas, adegas e outras, as cales enténdese que teñen o mesmo número que o da entrada principal que lles corresponde.

d) Non obstante, cando un terreo ou edificio xa numerado nunha vía por ter por ela a súa entrada principal, existan locais independentes como oficinas, tendas, garaxes, dependencias agrícolas, adegas e outras cuxa única entrada sexa por outra vía, se numerarán tamén por esta última, tendo a devandita numeración o carácter de accesoria

e) Naqueles edificios con máis dunha entrada principal que dea acceso exclusivo e independente a vivendas e/ou locais e no caso de que as devanditas entradas adicionais sexan por outras vías, se numeraránse tamén por devanditas vías coa consideración de principal.

2. Solares para edificar en zona urbana.

a) Os solares para edificar teranse en conta polo seu tamaño, posición e uso futuro, asignando a cada un os números que se consideren convenientes para evitar no vindeiro modificacións na numeración da vía á que pertencen.

b) Naqueles solares sen edificar que teñan acceso por máis dunha vía, procederase do seguinte modo:

I. Asignarase numeración principal por unha das vías polas que ten acceso (como regra xeral aquela por a que a medición da fronte do soar é maior e excepcionalmente pola de maior categoría).

II. Asignarase numeración accesoria por a/s outra/s vía/s por a/s que teña acceso.

III. No futuro, se se edifica o solar, poderanse intercambiar as numeracións principais e accesorias asignadas en función da localización da entrada principal á nova construción, sendo aplicable tamén o criterio establecido no apartado e) do punto 1 deste mesmo artigo.

3. Edificios, vivendas e solares en diseminado

a) Os edificios, vivendas e solares situados na zona rústica-rural (ou diseminado) tamén deberán estar numerados

b) Se estivesen distribuídos a o longo de camiños, estradas ou outras vías, se numerará de forma análoga ás vías urbanas, incluíndo aquelas construcións que, sen estar aliñadas a devanditas vías teñen acceso directo desde elas

c) Se estivesen totalmente dispersas, deberán ter unha numeración correlativa dentro da entidade

d) En xeral, toda construción en diseminado debe identificarse pola vía en que poida inserirse e polo número que nela lle pertence; e se isto non fose posible, polo nome da entidade de poboación a que pertence e polo número de serie única asignado.

Artigo 17º - REGRAS DE NUMERACIÓN

1. Os números pares estarán de forma continuada na man dereita da rúa e os impares na esquerda. A numeración partirá desde o extremo ou acceso máis próximo ao Monte de San Vicente, considerando a este último como o punto máis representativo da cidade.

2. Naqueles casos en que a construción sexa posible só nun das marxes, por colindar con inaccesibles (ríos, montes, terrapléns, etc.), numerarase nunha serie única, de pares e impares correlativos, desde a súa entrada.

3. Nas prazas, vías sen saída, glorietas ou similares, a numeración será tamén correlativa comezando a numerar polo lado esquerdo da vía que se considere como acceso principal á praza, glorieta, vía sen saída ou similar de que se trate.

4. Naqueles casos en que, por razóns especiais (urbanizacións interiores, etc.) haxa de asignarse un só número para identificar a un conxunto de edificacións con varios portais de vivendas, cada un destes designaranse co número de policía, común a todos eles, e un número de casa, sen que poidan engadirse outras referencias adicionais como número de bloque ou outros similares.

5. Os edificios de servizo público, ou de entidades oficiais, os monumentos artísticos e arqueolóxicos, ademais do número que, no seu caso, lles corresponda, poderán ostentar indicación do seu nome, destino ou función.

6. Nas barriadas periféricas tomarase como punto de referencia o extremo da vía máis próximo ao centro urbano.

7. A referencia ao Monte de San Vicente como lugar de partida da numeración das vías terase en conta a partir da entrada en vigor da presente ordenanza. As vías que na actualidade non contemplen este criterio, manterán o seu sentido de numeración, evitando a necesidade de realizar renumeraciones masivas.

Artigo 18º - CRITERIO E SISTEMA DE CÁLCULO DE NUMERACIÓN

1. Establécense 8 metros como lonxitude tipo de fachada para a asignación de numeración aos terreos de cada marxe das vías.

2. A numeración realizarase asignando un número da serie correspondente á marxe por cada múltiplo de 8 que conteña a medición da fachada do terreo á vía.

3. Nas fraccións resultantes da medición que non alcancen os 8 metros, procederase do seguinte modo:

a) Se a fracción resultante supera os ¾ dos 8 metros (é dicir, ten 6 ou máis metros) asignarase un número máis

b) En caso contrario, manteranse os números resultantes do cálculo descrito no punto 2 deste artigo.

4. Naquelas terreos que non alcancen os 8 metros de fronte á vía asignarase sempre un número, para preservar no futuro a numeración da vía.

Artigo 19º - EXCEPCIÓNS AO CRITERIO E SISTEMA DE CÁLCULO DE NUMERACIÓN

1. Naqueles casos en que a asignación a un terreo (edificio ou vivenda) dos números calculados mediante o sistema descrito no artigo 18 fose provocar a alteración masiva da numeración dos terreos que a suceden na marxe da vía, modificarase -se é posible-, o cálculo realizado, co fin de non alterar a numeración existente e causando xa que logo o mínimo prexuízo posible.

2. Para que sexa de aplicación a excepción indicada no punto anterior, o edificio ou vivenda deberá cumprir polo menos un dos seguintes requisitos:

a) Tratarse dunha edificación consolidada que a curto e medio prazo non presente a posibilidade de alteración

b) Tratarse dunha edificación de carácter institucional con imprevisibilidad a curto e medio prazo de modificación de devandito carácter

c) Tratarse dun edificio ou vivenda de réxime especial, histórico ou baixo protección administrativa con imprevisibilidade a curto e medio prazo de modificación de devandito carácter.

3. Non será posible aplicar excepcións nos solares sen edificar, ao descoñecer a distribución futura das posibles construcións que neles se poidan levar a cabo. A este tipo de leiras asignaránselles sempre os números que lle correspondan, ata se iso causa modificacións masivas na numeración da marxe da vía.

Escudo do Concello de Monforte de Lemos

(c) Concello de Monforte de Lemos
Campo Santo Antonio S/N
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tlf. 982 40 25 01

Consultas e Soporte Web:
webmaster@monfortedelemos.es
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI ¡CSS Válido!Valid XHTML 1.0 Transitional
Programación e Deseño Web: Ainet Consulting