Pleno ordinario 28 de novembro de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 2 DE NOVEMBRO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, A INSTANCIA DA FEMP, POLO DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER. 3. ACORDO COA EMPRESA AQUALIA, CONCESIONARIA DO SERVIZO MUNICIPAL DE AUGA E DE SANEAMENTO, PARA A COMPENSACIÓN DE OBRIGAS CONTRACTUAIS DA EMPRESA CO IPC NON APLICADO ÁS TARIFAS POLO CONCELLO, CON DEFERIMENTO A CATRO ANOS DO DÉFICIT DE TARIFA ACUMULADO. 4. RESOLUCIÓN POR MUTUO ACORDO DO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DO 50% DA ILLA DE VILANOVA, SITA NO RÍO CABE. 5. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 6. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 25.10.2016 a 18.11.2016. (E dunha Resolución do 21.10.2016, pendente deste trámite). 7. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 16.11.2016) QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 8. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 3º TRIMESTRE DE 2016 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 9. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 3º TRIMESTRE DE 2016. 10. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2016. 11. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: