Pleno ordinario 26 de decembro de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 28 DE NOVEMBRO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. ORZAMENTO XERAL DE 2017 DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: ORZAMENTO DA ENTIDADE LOCAL E DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS, BASES DE EXECUCIÓN, CADRO DE PERSOAL, TEITO DE GASTO, MASA SALARIAL DO PERSOAL LABORAL. 3. ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARÍA XERAL DE INSTITUCIÓNS PENITENCIARIAS E A FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEMP) E OS CONCELLOS QUE SE ADHIRAN, PARA O CUMPRIMENTO DE PENAS DE TRABALLO EN BENEFICIO DA COMUNIDADE. 4. ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) PARA A IMPLANTACIÓN DA HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA NAS ENTIDADES LOCAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE O REINVESTIMENTO DO SUPERÁVIT. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE OBRAS DE RENOVACIÓN DA REDE OU INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO, QUE LLE CORRESPONDA ASUMIR A AQUALIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 7. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 21.11.2016 a 16.12.2016. (E de Resolucións do 4, do 15 e do 17 de novembro de 2016, pendentes deste trámite). 8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 21.11.2016, 28.11.2016 e dúas de 12.12.2016) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 9. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: