Pleno Ordinario 5 de Marzo de 2013

ORDE DO DÍA: 1. Aprobación acta do Pleno de data 28 de xaneiro do 2013 2. Dar conta de decretos da Alcaldía do número 30 (de data 18.01.2013) ata a número 106 (de data 25.02.2013) 3. Dación de conta informe seguimento plan de axuste 4. Proposta do BNG relativa aos fondos do plan concertado e o programa de teleasistencia 5. Proposta do BNG sobre a supresión oficinas liquidadoras dos rexistros da propiedade nos concellos galegos 6. Proposta do PSOE sobre avarías na rede de abastecemento de auga potable na rúa Juan Montes 7. Proposta do PSOE sobre rede viaria de canles de regadío da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil 8. Proposta do PP sobre defensa do regadio valle de Lemos 9. Proposta do PSOE sobre o taller de Renfe de Monforte 10. Proposta do PSOE sobre a defensa dos traballadores do Palacio de Sober 11. Proposta do PP en relación á situación da rúa Duquesa de Alba 12. Proposta do PP no día internacional das mulleres 13. Expropiación rúa Paredes 14. Rogos e preguntas