Pleno Ordinario 29 de xuño de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS DO 30 DE MAIO DE 2016 (UNHA EXTRAORDINARIA E OUTRA ORDINARIA). PARTE RESOLUTIVA **************** 2. BONIFICACIÓN NA COTA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 3. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RENDA SOCIAL MUNICIPAL. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE SOBRE O ESTADO DUN PASO ELEVADO ENTRE A RÚA CALVO SOTELO-PONTEVEDRA E O BARRIO DAS CRUCES. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ACEPTACIÓN DA PROPOSTA DA CHMS PARA RESOLVER DEFINITIVAMENTE O PROBLEMA DA REPARACIÓN E MANTEMENTO DA RÚA MANUEL MURGUÍA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 6. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.05.2016 a 17.06.2016. 7. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 30.05.2016 e 08.06.2016) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 8. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: