Pleno Ordinario 18 de decembro de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 27 DE NOVEMBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. ORZAMENTO XERAL DE 2018 DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: ORZAMENTO DA ENTIDADE LOCAL E DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS, BASES DE EXECUCIÓN, CADRO DE PERSOAL, TEITO DE GASTO, MASA SALARIAL DO PERSOAL LABORAL. 3. SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DA FEIRA MEDIEVAL DE MONFORTE DE LEMOS COMO FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA. 4. DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE DUNHA OBRA DE AMPLIACIÓN DE NEGOCIO E BONIFICACIÓN DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE AS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DA RÚA COBAS. 6. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE A REFORMA DA RÚA COBAS. 7. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 8. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 22.11.2017 a 12.12.2017. 9. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 27.11.2017 (dúas) e de 12.12.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 10. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: