Actividades

EXPOSICIÓN JEWISH JOURNEYS. AS VIAXES DO POBO XUDEU

 

Exposición "JEWISH JOURNEYS. AS VIAXES DO POBO XUDEU"
Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad
Casa da Cultura "Lois Pereiro"
Do 8 de marzo ó 5 de abril

O Concello de Monforte xunto á "Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad", red á que Monforte pertence, organiza a exposición JEWISH JOURNEYS. AS VIAXES DO POBO XUDEU da Biblioteca Nacional de Israel (NLI), biblioteca que sirve a través de diferentes medios como centro difusor da historia, a cultura e o legado da comunidade xudea.

A exposición percorre as diferentes motivacións que o ser humano afronta á hora de realizar unha viaxe. Viaxar dun lugar a outro, física, espiritual ou emocionalmente, coloca ás persoas nun camino de transición.

“Jewish Journeys”, analiza e ilustra a través de 6 paneis informativos acompañados de fotografías as situacións nas que o pobo xudeu afrontou as diferentes casuísticas da súa "viaxe".

XXVI CONCURSO DE DESEÑO DE CARTEIS FESTAS PATRONAIS 2021

O Concello de Monforte convoca o XXVI CONCURSO DE DESEÑO DE CARTEIS FESTAS PATRONAIS, co fin de escoller o cartel anunciador das FESTAS PATRONAIS de Monforte de Lemos do ano 2021.

Haberá que participar con obras de creación propia, orixinais e inéditas. A técnica e o formato será libre sempre que sexa apta para a reprodución mediante cuatricromía.

Os deseños deberán incluír o texto MONFORTE DE LEMOS FESTAS PATRONAIS do 11 ó 16 de agosto 2021, distribuído do xeito que escolla o autor/a.

A entrega de orixinais realizarase persoalmente ou por correo no Rexistro Xeral do Concello de Monforte dende a data da convocatoria ata o 3 de maio de 2021. Non se aceptarán aquelas obras que leven cuño de correos con data posterior.

As obras non levarán o nome do autor/a de maneira visible e presentaranse nun sobre asinado con pseudónimo, debendo acompañar noutro sobre pechado todos os datos persoais do autor: nome, enderezo postal completo, teléfono e enderezo de correo electrónico.

Establécese un único premio que será o cartel anunciador e a portada do programa das Festas 2021 e dótase cunha cantidade de 1.000 euros, impostos incluídos.

O cartel que reciba o premio quedará en poder do Concello de Monforte de Lemos. A propiedade intelectual do traballo gañador corresponderá ó/á autor/a, non obstante a concesión do premio levará consigo sobre o traballo gañador a cesión exclusiva e gratuíta en favor do Concello de Monforte de todos os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación por calquera modalidade, medio ou formato, incluídos os audiovisuais, os informáticos, os multimedia e os telemáticos. O Concello de Monforte poderá exercer os seus dereitos libremente, sen limitacións de tipo temporal ou territorial, sen que en ningún caso sexa necesaria a autorización do autor, que non terá dereito a ningún tipo de remuneración, percepción, participación, compensación nin indemnización por razón de ese exercicio nin da cesión de dereitos.

Queda autorizado expresamente o Concello de Monforte para divulgar o traballo gañador na forma e polos medios que considere máis oportunos e poderá exercer os seus dereitos sobre un fragmento ou parte do traballo, podendo adaptalo se fose necesario.
 
O gañador/a do concurso entregará tamén unha copia do cartel en formato dixital e incluirá os diferentes logotipos facilitados polo Concello de Monforte e se é o caso das entidades patrocinadoras.

O cartel gañador e unha selección dos mellores traballos presentados, selección realizada polo xurado, quedarán temporalmente en poder da Delegación Municipal de Cultura para realizar unha exposición na Casa da Cultura Poeta Lois Pereiro. Unha vez rematada a exposición serán devoltos aqueles que sexan solicitados polos seus autores. Os autores responsabilizaranse totalmente de que non existan dereitos a terceiros nas obras presentadas.

O xurado do concurso estará composto por:
PRESIDENTE: A Delegada de Cultura ou persoa á que designe.
VOGAIS: Persoas de diferentes ámbitos sociais, educativos e culturais de Monforte de Lemos.
SECRETARIO: O técnico de cultura do Concello de Monforte, con voz e sen voto, que certificará o cumprimento das condicións establecidas nas bases do concurso.

A decisión do xurado farase pública o luns 10 de maio.

CRITERIOS DE SELECCIÓN E VALORACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA
-TEMÁTICA E RELACIÓN COA CIDADE DE MONFORTE E AS SÚAS FESTAS -30 puntos
-MELLOR DESEÑO GRÁFICO -30 puntos
-TRATAMENTO DAS CORES E TIPO DE LETRAS -20 puntos
-DIFERENTES USOS DO TEXTO E DAS IMAXES -20 puntos
-CALIDADE TÉCNICA -20 puntos
-CALIDADE ARTÍSTICA -20 puntos
-IMPACTO VISUAL -20 puntos
-CREATIVIDADE -20 puntos
-ORIXINALIDADE NO DESEÑO DA MONTAXE -20 puntos

A participación no Concurso implica a total aceptación das presentes bases. A súa interpretación corresponde exclusivamente ó xurado, o cal poderá deixar deserto o premio establecido. En caso de empate decidirá o voto de calidade do presidente do xurado.

O aboamento do premio será tramitado polo Concello de Monforte de Lemos, a través dunha transferencia bancaria. Previamente ao/á gañador/a do concurso seralle requirida a presentación do certificado bancario cun número da conta do titular.

Non poderá realizarse o pagamento mentres o beneficiario non se atope ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias ou coa seguridade social ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.

Contra a resolución definitiva que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición perante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, se o acto foi expreso ou de tres meses, ou ben directamente o recurso contencioso - administrativo, no prazo de dous meses, perante o Xulgado co Contencioso- Administrativo de Lugo.

No non previsto nas presentes bases estarase ao disposto na ordenanza xeral reguladora da concesión de subvencións municipais e de xeito supletorio na Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de subvencións, no RD 887/2006 de 17 de novembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, e na Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia.

Bases Concurso

REDE GALEGA DE TEATROS E AUDITORIOS -MONFORTE DE LEMOS programación primeiro semestre 2021

 

O teatro volverá ser protagonista da actividade cultural deseñada pola concellería de Cultura de Monforte para o ano 2021.

No primeiro semestre deste ano teremos a oportunidade de asistir a cinco representacións de compañías profesionais dirixidas ó público adulto e representaranse de xaneiro a Maio.

A participación do Concello na programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios permitirá que se acheguen a Monforte as seguintes compañías e obras:

Programación Adultos:
-O MEL NON CADUCA de IBUPROFENO TEATRO /xoves 25 de febreiro     
-MACBETH. O RUÍDO E A FURIA de ESTUDO MOMENTO /xoves 11 de marzo ás 20:00 h
-FEMINÍSSIMAS da compañía  DE STE XEITO /xoves 25 de marzo ás 20:15 h
-A LINGUA DAS BOLBORETAS da compañía  SARABELA TEATRO /xoves 22 de abril ás 20:15 h
-O MOZO DA ÚLTIMA FILA de REDRUM TEATRO /xoves 27 de maio   

As representacións levaranse a cabo no Edificio Multiusos ás 20:15 h, o prezo da entrada será de cinco euros e de tres euros para estudantes, desempregados e xubilados.

  • Entrada ata completar o aforo seguindo a normativa sanitaria no momento da actuación.  
  • A venda de entradas realizarase dende as 19:15 h  
  • A entrada ó salón de actos realizarase media hora antes do comezo da obra.

 

 

 

RED DE XUDERÍAS DE ESPAÑA /PROGRAMA BENJAMÍN DE SEFARAD e III CONCURSO DE MICRORRELATOS

Un ano máis, desde o Concello de Monforte de Lemos municipio que pertence á Red de Juderías de España pon en marcha o programa educativo Benjamín de Sefarad, co que queremos estimular a curiosidade dos máis novos sobre a herdanza xudía dos nosos pobos e cidades.

Na edición do ano pasado, máis de 500 escolares de toda España participaron no noso xogo de preguntas e respostas online Pequenos Descubridores e recibimos máis de 200 relatos ao noso II Concurso de Microrrelatos, entre os que houbo fabulosos premios e unha selección de 25 para a edición dun libro que se pode ler na nosa web.

Este ano, valémonos da paixón dos nosos mozos polas viaxes para axudarlles a descubrir máis sobre a influencia da cultura xudía nos nosos días. A través de fabulosos materiais propómoslles reflexionar sobre as viaxes do mundo xudeu e sobre as diferentes motivacións que pode levar ao ser humano a emprender unha longa viaxe.

O programa que consta dun vídeo educativo, unha exposición virtual e un caderno de traballo con preguntas e respostas, está dirixido a alumnos de 6º de Primaria e 1º da ESO a través dos centros de ensino.

Para máis información sobre este programa poñerse en contacto a través da conta de correo electrónico: descubridores@redjuderias.org

Ademais, e por terceiro ano consecutivo, quen o desexe poderá participar no III Concurso de Microrrelatos da Rede de Xudarías de España que outorga fabulosos premios en viaxes (adxuntamos bases).

Bases III concurso de microrrelatos Rede de Xuderías de España

Membros xurado