Inclusión social

Inclusión Social

 

TRÁMITES DIRIXIDOS Á INCLUSIÓN

Renta de Integración Social de Galicia (RISGA)
É unha prestación social de carácter periódico destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, mediante un proxecto personalizado de inserción constituído por un conxunto de accións tendentes ao avance da integración persoal, familiar, social e, se é o caso, laboral, da persoa beneficiaria.

child

 

 

 

 

 

Axudas para situacións de Emerxencia Social
Axudas económicas de pago único, destinadas a paliar situacións de emerxencia que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente.
Para os efectos desta norma considéranse situacións de emerxencia social aquelas que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente non cubertas polos diferentes sistemas de protección.

Axudas para situacións de Emerxencia Social Municipal 

  Emerxencia Social Municipal

 Área de Política Social Xunta de Galicia