Pleno Ordinario 2 de novembro de 2016

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 11 DE OUTUBRO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 41/2016. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 3. DESAFECTACIÓN DE CAMIÑO PÚBLICO EN PACIOS DE ARRIBA-A PENELA. 4. DESAFECTACIÓN DE CAMIÑO PÚBLICO EN ROZAS-MARCELLE. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A CREACIÓN DUN ALBERGUE E OFICINA DE INFORMACIÓN DO CAMIÑO DE INVERNO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE OPOSICIÓN Á LOMCE (LEI ORGÁNICA PARA A MELLORA DA CALIDADE EDUCATIVA) E AS SÚAS REVÁLIDAS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA DECLARAR O CONCELLO DE MONFORTE LIBRE DE NOVAS PLANTACIÓNS DE EUCALIPTO. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA A DEFENSA DO DEPORTE POPULAR. 9. MOCIÓN PARA APROBACIÓN DA PROPOSTA DO EIXO ATLÁNTICO CONTIDA NO SEU “INFORME SOBRE FERROCARRÍS DA PROVINCIA DE LUGO”. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ELABORACIÓN DUNHA ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE TAXI NO NOSO CONCELLO. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ADSCRICIÓN DO CONCELLO DE MONFORTE AO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O USO E REFORMAS NO BAIXO DO HOTEL COMERCIO. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 20.09.2016 a 24.10.2016. (E varias anteriores, pendentes deste trámite). 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 23.09.2016, de 14.10.2016, de 17.10.2016 e de 20.10.2016) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: