Procesos selectivos

Tres axentes de Policía Local-Nova Convocatoria (Funcionarios de carreira)

Tres axentes de Policía Local-Nova Convocatoria (Funcionarios de carreira)

30/03/2021 Vixencia certificados médicos

30/03/2021 Denegar exención taxa

22/03/2021 Instancia

22/03/2021  Declaración xurada delitos dolosos e compromiso portar armas

22/03/2021  Nota certificado médico

22/03/2021  Publicación bases e convocatoria no BOP

20/03/2021  Publicación BOE

16/03/2021 Anuncio DOGA

11/03/2021 Publicación no BOP

Tres axentes de Policía Local (Funcionarios de carreira)

Tres axentes de Policía Local (Funcionarios de carreira)

12/03/2021 Desestimar solicitude devolución Diana Lorenzo Redondo

12/03/2021 Desestimar solicitude devolución David Pena Silva

08/03/2021 Resultado Proceso Selectivo

05/03/2021 Denegar devolución taxa Brais Castro Gómez

05/03/2021 Nomeamento de asesores

05/03/2021 Corrección horario probas físicas

04/03/2021 Resultado proba de coñecementos, Desestimación alegación pregunta 74E, Convocatoria segundo e terceiro exercicio

26/02/2021 Plantilla respostas

26/02/2021 Nota presentación alegacións

24/02/2021 Desestimación recurso de reposición de Dona Yaiza Leiro Cambeses

23/02/2021 Desestimación recurso Ernesto Calvo Cristobo e Sergio Iglesias Blanco

22/02/2021 Desestimación Solicitude cambio de data Cela López Juan José

19/02/2021 Denegación devolución taxa Alejandro Luis Casar Folgar

19/02/2021 Desestimación recurso Antonio Carbajo Hernández

19/02/2021 Denegación devolución taxa Marta López Sánchez

19/02/2021 Corrección erros decreto 208

19/02/2021 Desestimación solicitudes cambio de data varios aspirantes

19/02/2021 Desestimación Recursos Reposición varios aspirantes

19/02/2021 Desestimación Recurso Marcos Cendón Domínguez

19/02/2021 Denegación devolución taxa Javier María Vidal Paredes

15/02/2021 Corrección de Erro

09/02/2021 Lista definitiva de Admitidos e Excluídos, Nomeamento do tribunal e Convocatoria do primeiro exercicio

27/01/2021 Resolución incluíndo 2 aspirantes máis na lista provisional

16/01/2021 Nota para facilitar a subsanación

15/01/2021 Resolución lista provisional de admitidos e excluídos

15/01/2021 Anuncio BOP lista provisional de admitidos e excluídos

04/11/2020  Nota aclaratoria certificado médico

03/11/2020 Modelo Declaracións Xuradas requisitos f) e g)

03/11/2020 Instancia solicitude participación

31/10/2020 Publicación no BOE

22/10/2020 Publicación bases e convocatoria no BOP

Arquitecto, Funcionario interino, do Concello de Monforte de Lemos

Arquitecto, Funcionario interino, do Concello de Monforte de Lemos e para creación dunha bolsa de traballo de arquitecto (Técnico Superior-Escala de Administración Especial, subescala: Técnica, clasificada no grupo A, Subgrupo: A1

03/03/2021 Resultado do proceso selectivo

23/02/2021 Resolución alegacións test e Convocatoria segundo exercicio

09/02/2021 Nota do Tribunal desconvocando o segundo exercicio

03/02/2021 Test e Plantilla

01/02/2021 Resultados probas

27/01/2021 Nota traslado lugar do exame

27/01/2021 Certificado para desprazamento aspirantes

04/01/2021 Resolución lista definitiva tribunal e convocatoria primeiro exercicio

04/11/2020 Lista provisional de admitidos e excluidos

30/09/2020 Publicación BOP e Bases: Páx 19

Proceso Selectivo para a selección de tres auxiliares administrativos

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DE TRES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, POR PERIODO DE 9 MESES ó 80 % DA XORNADA DOS EMPREGADOS PUBLICOS, NO MARCO DO PROGAMA DE FOMENTO DO EMPREGO 2020, FINANCIADO POLA EXCELENTISIMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

18/11/2020 Resultado do proceso selectivo

17/11/2020 Plantilla Test

17/11/2020 Resultado suposto práctico e convocatoria proba galego

16/11/2020 Anuncio convocatoria entrevistas curriculares

16/11/2020 Resultado parte test da proba de coñecementos

10/11/2020 Publicación resolución de alcaldía lista definitiva admitidos e excluidos, nomeamento tribunal selección e convocatoria exame proceso selectivo

30/10/2020 Lista provisional admitidos e excluidos

25/09/2020 Bases e Convocatoria

Proceso Selectivo para a selección como persoal laboral temporal dun peón multiservizos

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN PEÓN MULTISERVIZOS, Ó 80 % DA XORNADA  DOS EMPREGADOS PÚBLICOS, DURANTE 9 MESES, NO MARCO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO 2020 FINANCIADO POLA EXCELENTISIMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

23/11/2020 Resultado Proceso Selectivo

18/11/2020 Lista definitiva de admitidos e excluídos, nomeamento tribunal e convocatoria primeiro exercicio

18/11/2020 Resolución aceptando causa de abstención

30/10/2020 Lista provisional admitidos e excluidos

25/09/2020 Bases e Convocatoria

Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019

Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2020

02/12/2020 Resolución da Alcaldía

03/11/2020 Resolución desestimando recurso de alzada

03/11/2020 Acta do tribunal do 28 de outubro

29/10/2020 Acta do tribunal do 21 outubro

13/10/2020 Acta tribunal 7 outubro

11/09/2020 Resultados Oferta SEPG

NOTA INFORMATIVA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN POLOS ASPIRANTES, E DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS DENDE O DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DOS CANDIDATOS/AS ENVIADOS POLO S.E.P.G, SEN PREXUÍZO DE QUE SE PODE PRESENTAR CALQUERA PERSOA QUE CUMPRA COS REQUISITOS DA CONVOCATORIA, ACREDITANDO QUE CUMPREN COS REQUISITOS DA PRESENTE CONVOCATORIA MEDIANTE PRESENTACIÓN DO CURRICULUM E DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA TAL E COMO SE REGULA NAS BASES.

08/09/2020 Bases

Ampliación urxente da lista de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de traballador/a social municipal e cordinador/a de dito servizo

Ampliación urxente da lista de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de traballador/a social municipal e cordinador/a de dito servizo

29/09/2020 Resolución Alcaldía lista definitiva e resultado do proceso

29/09/2020 Acta do tribunal 28-9-20

10/09/2020  Aprobación lista provisional

07/09/2020  Acta do tribunal do 07-09

07/09/2020  Acta do tribunal do 02-09

01/09/2020 Nomeamento tribunal

25/08/2020 Bases

25/08/2020 Publicación BOP

Proceso selectivo urxente de 4 peóns de Medio Ambiente, como persoal laboral temporal, no marco da subvención concedida a este Concello para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural)

Proceso selectivo urxente de 4 peóns de Medio Ambiente, como persoal laboral temporal, no marco da subvención concedida a este Concello para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural)

25/06/2020 Comunicado tribunal

19/06/2020 Nomeamento tribunal

17/06/2020 Comunicado Tribunal

17/06/2020 Lista de preseleccionados polo SEPG

17/06/2020 Bases

Selección e contratación de traballadores para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA 2020

Selección e contratación de traballadores ó abeiro da orde do 20 de decembro 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoasen situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA, e se aproba a convocatoria para o ano 2020

23/06/2020 Resultado Proceso Selectivo e Proposta de Contratación

19/06/2020 Comunicado Tribunal

19/06/2020 Listado seleccionados polo SEPG

18/06/2020 Nomeamento Representante Plan de Inclusión

18/06/2020 Nomeamento Representante Xunta de Galicia

18/06/2020 Tribunal

16/06/2020 Bases

16/06/2020 Listado de Preseleccionados polo SEPG